Phơi nhiễm hiv

Tại sao nên sử dụng thuốc phơi nhiễm HIV (PEP)

Tại sao nên sử dụng thuốc phơi nhiễm HIV (PEP)

Tại sao nên sử dụng thuốc phơi nhiễm HIV (PEP) Tại sao nên sử dụng thuốc phơi nhiễm HIV (PEP) . Đối với bất kỳ một loại thuốc nào khi sử dụng người sử dụng thuốc đều phải tuân thủ điều trị để đạt được kết quả cao. Đối với người có nguy cơ phơi …

Tại sao nên sử dụng thuốc phơi nhiễm HIV (PEP) Read More »

Lý do sử dụng thuốc phơi nhiễm HIV (PEP)

Lý do sử dụng thuốc phơi nhiễm HIV (PEP)

 Lý do sử dụng thuốc phơi nhiễm HIV (PEP) Lý do sử dụng thuốc phơi nhiễm HIV (PEP) trước 72h, PEP có nghĩa là dùng thuốc điều trị HIV trong vòng 72 giờ sau khi có khả năng bị phơi nhiễm với HIV để ngăn ngừa lây nhiễm HIV. PEP chỉ nên được sử dụng trong các tình huống khẩn cấp. Nó không dành cho những người có thể bị phơi nhiễm với HIV …

Lý do sử dụng thuốc phơi nhiễm HIV (PEP) Read More »

Nhu cầu sử dụng thuốc phơi nhiễm HIV (PEP)

Nhu cầu sử dụng thuốc phơi nhiễm HIV (PEP)

 Nhu cầu sử dụng thuốc phơi nhiễm HIV (PEP) Nhu cầu sử dụng thuốc phơi nhiễm HIV (PEP) trước 72h, PEP có nghĩa là dùng thuốc điều trị HIV trong vòng 72 giờ sau khi có khả năng bị phơi nhiễm với HIV để ngăn ngừa lây nhiễm HIV. PEP chỉ nên được sử dụng trong các tình huống khẩn cấp. Nó không dành cho những người có thể bị phơi nhiễm với HIV …

Nhu cầu sử dụng thuốc phơi nhiễm HIV (PEP) Read More »

Khi sử dụng thuốc phơi nhiễm HIV (PEP) cần chú ý

Khi sử dụng thuốc phơi nhiễm HIV (PEP) cần chú ý ?

 Khi sử dụng thuốc phơi nhiễm HIV (PEP) cần chú ý ? Khi sử dụng thuốc phơi nhiễm HIV (PEP) cần chú ý , PEP có nghĩa là dùng thuốc điều trị HIV trong vòng 72 giờ sau khi có khả năng bị phơi nhiễm với HIV để ngăn ngừa lây nhiễm HIV. PEP chỉ nên được sử dụng trong các tình huống khẩn cấp. Nó không dành cho những người …

Khi sử dụng thuốc phơi nhiễm HIV (PEP) cần chú ý ? Read More »

Lúc nào sử dụng thuốc phơi nhiễm HIV (PEP)

Lúc nào sử dụng thuốc phơi nhiễm HIV (PEP)

 Lúc nào sử dụng thuốc phơi nhiễm HIV (PEP) Lúc nào sử dụng thuốc phơi nhiễm HIV (PEP) trước 72h, PEP có nghĩa là dùng thuốc điều trị HIV trong vòng 72 giờ sau khi có khả năng bị phơi nhiễm với HIV để ngăn ngừa lây nhiễm HIV. PEP chỉ nên được sử dụng trong các tình huống khẩn cấp. Nó không dành cho những người có thể bị phơi nhiễm với HIV …

Lúc nào sử dụng thuốc phơi nhiễm HIV (PEP) Read More »